SUMMER 2020 COLLECTION Go Back
SUMMER 2020 COLLECTIONPhoto Owe Studio / Min Jung Choi
Hair / Make up Ji Hyun Kim
Director Min Sun Park
Designer Hyeon Kyeong Shin, Ju Yeon Lee